Skip to content

Tag: komorowskiego 12 kraków

Skuteczności szczepionki A na niski poziom grypy (H3N2) w sezonie 2012-2013 cz. 2

1 rok ago

172 words

Wirusy zsekwencjonowane od kanadyjskich uczestników badania VE wykazały, że nie było również różnic w profilu infekowania wariantów grypy poprzez status szczepień w latach 2016-2017 (n = 574) lub w latach 2017-2018 w połowie sezonu (n = 229; ). Nie interpretujemy tych wyników jako wykluczających rolę mutacji przystosowujących się do jaj. Zamiast tego, w przeciwieństwie do…

szpital krosno dyrektor czesc 4

1 rok ago

521 words

W przypadku zmiennych bazowych dokonano porównań między grupami za pomocą testu chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i testu nieparametrycznego Manna-Whitneya dla zmiennych ilościowych. W celu porównania liczby komórek CD4 podczas rekrutacji oraz podczas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej wizyty kontrolnej zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami. Wielomianowy kontrast został użyty do modelowania sum sum kwadratów…

helicobacter pylori witamina c cd

1 rok ago

564 words

Jeśli w wyniku pierwszej procedury aferezy uzyskano co najmniej 5,0 x 106 komórek CD34 + na kilogram masy ciała biorcy, komórki podano w infuzji następnego dnia, bez dalszej aferezy komórek od dawcy. Jeśli w wyniku pierwszej procedury pobrano mniej niż 5,0 × 106 komórek CD34 + na kilogram masy ciała biorcy, drugą procedurę wykonano następnego…

Rozpowszechnienie i leczenie zaburzeń psychicznych w latach 1990-2003

1 rok ago

499 words

Raport amerykańskiego lekarza naczelnego na temat zdrowia psychicznego1 oraz nowa komisja prezydenta ds. Zdrowia psychicznego2 wzywały do rozszerzenia leczenia zaburzeń psychicznych. Planowanie tego rozszerzenia wymaga dokładnych danych na temat rozpowszechnienia i wskaźnika leczenia zaburzeń psychicznych. W latach osiemdziesiątych badanie Epidemiologic Catchment Area (ECA) wykazało, że 29,4 procent dorosłych badanych miało zaburzenia umysłowe w ciągu 12…

Rozpowszechnienie i leczenie zaburzeń psychicznych w latach 1990-2003 ad 8

1 rok ago

259 words

Alden Trust. Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy organizacji sponsorujących, agencji lub rządu USA. Jesteśmy wdzięczni pracownikom World Mental Health Data Collection i Ośrodkom Koordynacji Analiz Danych za pomoc w zakresie oprzyrządowania, pracy w terenie i konsultacji w zakresie analizy danych; i Bedirhanowi Ustunowi za pomocny komentarz do rękopisu.…

Potrójna infekcja HIV-1

1 rok ago

802 words

Podwójna infekcja różnymi szczepami wirusa HIV typu (HIV-1) jest zgłaszana ze zwiększoną częstotliwością, przypisywana głównie koinfekcji w czasie pierwotnej infekcji. Jednak niektórzy pacjenci byli nadinfekowani drugim wirusem po pierwotnej serokonwersji 1, co ogólnie przyspieszyło progresję choroby.2 Rysunek 1. Ryc. 1. Zmiany poziomu RNA HIV-1 w osoczu, liczby komórek CD4 + i sekwencje wirusowe w próbkach…

Randomizowany test intensywnej terapii obniżającej stężenie lipidów w zwężeniu zastawki aorty ad

1 rok ago

175 words

Hipotezę tę potwierdzają liczne retrospektywne badania obserwacyjne24-29, z których wynika, że jednoczesna terapia statynami wiązała się z opóźnieniem w postępie choroby, czego dowodzi redukcja o 0,30 m na sekundę rocznie w tempie zmiany prędkości strumienia aortalnego i 30 procent rocznie w zwapnieniu zastawek. Celem szkockiego zwężenia aortalnego i testu obniżania stężenia lipidów, wpływu na regresję…

Niezależne genetyczne początki wyraźnych ognisk nowotworów w wieloogniskowym brodawkowatym raku tarczycy ad

1 rok ago

489 words

W związku z tym, w celu określenia pochodzenia komórek nowotworowych, badania nad wzorcami inaktywacji chromosomu X mają przewagę nad metodami porównywania specyficznych zmian w DNA lub ekspresji genów w raku brodawkowatym. Takie zmiany mogą pojawić się jako późne zdarzenia w oddzielnych subklonach jednego oryginalnego guza13,28 i prowadzić do błędnej interpretacji, że klonalne ogniska nowotworów nie…

Dwuletnie wyniki po konwencjonalnej lub wewnątrznaczyniowej naprawie tętniaków aorty brzusznej cd

1 rok ago

506 words

Komitet rozstrzygający, składający się z pięciu chirurgów naczyniowych, ocenił rodzaj i ciężkość każdej komplikacji i reinterwencji w sposób zaślepiony i niezależnie od siebie. Nieporozumienia zostały rozwiązane na posiedzeniu plenarnym. Analiza statystyczna Wszystkie dane analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Do analizy przeżycia i innych punktów końcowych wykorzystano analizę Kaplana-Meiera, a różnice między grupami porównano z…

Witamina E i donepezil w leczeniu łagodnego upośledzenia poznawczego czesc 4

1 rok ago

486 words

Nie było znaczących różnic między trzema grupami w podstawowych cechach demograficznych lub psychometrycznych (Tabela 1). Główne wyniki pomiarów Łącznie 214 uczestników miało progresję do otępienia, z których 212 zostało sklasyfikowanych jako mające prawdopodobną lub prawdopodobną chorobę Alzheimera, jako cierpiących na mieszaną demencję, a jako mających pierwotną postępującą afazję. Ogólna stopa progresji choroby Alzheimera wynosiła 16…