Skip to content

szpital krosno dyrektor czesc 4

1 rok ago

521 words

W przypadku zmiennych bazowych dokonano porównań między grupami za pomocą testu chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i testu nieparametrycznego Manna-Whitneya dla zmiennych ilościowych. W celu porównania liczby komórek CD4 podczas rekrutacji oraz podczas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej wizyty kontrolnej zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami. Wielomianowy kontrast został użyty do modelowania sum sum kwadratów w obrębie grupy, a kontrast kontrastowy został użyty do modelowania sumy kwadratów między grupami. Wszystkie podane wartości P były dwustronne. Wyniki
Podstawowa profilaktyka
Tabela 1. Tabela 1. Główna charakterystyka pacjentów kończących profilaktykę pierwotną lub kontynuującą profilaktykę pierwotną. W sumie 474 pacjentów bez historii zapalenia płuc P. carinii było włączonych do badania między stycznia 1998 r. A 31 stycznia 1999 r. Spośród nich 240 losowo przydzielono do zaprzestania profilaktyki i 234 kontynuowano. Grupy były dobrze zrównoważone pod względem cech demograficznych (tabela 1). Większość pacjentów była mężczyznami i miała co najmniej pięcioletnią historię zakażenia HIV, która obejmowała długi okres z liczbą komórek CD4 mniejszą niż 200 na milimetr sześcienny. Sto dwadzieścia jeden pacjentów (54 w grupie, która przerwała profilaktykę i 67 w grupie kontynuującej profilaktykę) miało najmniejszą liczbę komórek CD4 nie większą niż 50 na milimetr sześcienny. Dziewięćdziesiąt jeden procent otrzymywało profilaktykę trimetoprimem-sulfametoksazolem. W sumie 472 pacjentów otrzymywało wysoce aktywne leczenie przeciwretrowirusowe inhibitorem proteazy, a tylko 2 z nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. Po włączeniu pacjenci mieli ponad 200 komórek CD4 na milimetr sześcienny i mniej niż 5000 kopii RNA HIV-1 na mililitr za medianę 8 miesięcy (zakres od 3 do 72). W sumie 172 pacjentów miało przy przyjęciu od 200 do 299 komórek CD4 na milimetr sześcienny, a 169 zostało zapisanych podczas pierwszych 12 miesięcy wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej.
Spośród 22 pacjentów, którzy odpadli z badania, 12 zostało utraconych w celu obserwacji (7 przydzielonych do zaprzestania profilaktyki i 5 osób przydzielonych do kontynuacji), 3 zaprzestali wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej, 5 osób przydzielonych do kontynuacji profilaktyki przerwało ją po przyjęciu, oraz 2 w grupie, w której przerwano profilaktykę, postanowili ją wznowić, ponieważ obawiali się ryzyka zapalenia płuc P. carinii. Nie było znaczących różnic w charakterystyce linii podstawowej między pacjentami, którzy porzucili badanie, a tymi, którzy pozostali w nim. Zgodnie z naszą wiedzą tylko jeden pacjent (w grupie kontynuującej profilaktykę) miał zapalenie płuc P. carinii po rezygnacji z badania.
Ryc. 1. Rycina 1. Średnia liczba komórek CD4 i proporcje pacjentów, u których wykryto niewykrywalne poziomy RNA wirusa HIV-1 na linii podstawowej (w miesiącu 0) i podczas obserwacji, w zależności od tego, czy zostali wyznaczeni do zaprzestania podstawowej profilaktyki przeciw P. carinii Zapalenie płuc. Paski reprezentują przedziały ufności 95 procent. Uwzględniono jedynie dane z pierwszych 12 miesięcy obserwacji ze względu na małą liczbę pacjentów obserwowaną przez ponad rok. Krzywe zostały przesunięte dla ułatwienia oglądania; wszystkie pomiary wykonano w trzymiesięcznych odstępach.
Mediana czasu obserwacji wyniosła 20 miesięcy (zakres od 16 do 24)
[więcej w: komorowskiego kraków przychodnia, tętniak na wątrobie, złamanie podudzia ]
[patrz też: euromedic wrocław, komorowskiego 12 kraków, komorowskiego kraków przychodnia ]

0 thoughts on “szpital krosno dyrektor czesc 4”