Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych czesc 4

1 rok ago

547 words

Pacjenci, u których rozwinęła się postać półpaśca, mieli ocenę ostrości choroby w zakresie od 0 do 1813. Zwiększenie średnich ocen jest silnie skorelowane ze spadkiem jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ze stanem funkcjonalnym wśród osób starszych.28,33 Wynik 0 zarejestrowano dla osób, u których półpasiec nie rozwijał się w okresie badania. Wskaźnik ciężaru choroby spowodowany przez opryszczkę reprezentował średnią ciężkość choroby wśród wszystkich pacjentów w grupie otrzymującej szczepionkę lub grupie placebo; została obliczona jako suma wyników dotyczących ciężkiej choroby herpes-zoster wszystkich członków grupy podzielonej przez całkowitą liczbę osób w grupie. Wtórnym punktem końcowym była częstość występowania neuralgii popółpaścowej, zdefiniowanej jako ból związany z półpasiec, który oceniono na 3 lub więcej w skali od 0 ( bez bólu ) do 10 ( ból tak zły, jak można sobie wyobrazić ) utrzymujące się lub występujące ponad 90 dni po wystąpieniu wysypki. Wyniki niższe niż 3 nie wiązały się ze znacznymi spadkami w jakości życia lub zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego i dlatego nie były uważane za reprezentujące neuralgię popółpękową.10,28
Analiza statystyczna
Plan analizy danych został ukończony przed ujawnieniem danych do analizy.31,34-38 Analiza została przeprowadzona przez centrum koordynacyjne VACSP (West Haven, Connecticut) z przeglądem i zatwierdzeniem przez komitet wykonawczy badania. Skuteczność szczepionki w odniesieniu do ciężaru choroby spowodowanego przez półpasiec (VEBOI) została zdefiniowana jako względne zmniejszenie wyniku ciężaru choroby w grupie szczepionkowej w porównaniu z tą w grupie placebo i obliczone jako – względne ryzyko ( tj. – wynik choroby przenoszonej przez opryszczkę w grupie szczepionkowej podzielony przez wynik choroby związanej z napadami herpes-zoster w grupie placebo). Z góry ustalone kryteria skuteczności szczepionki w odniesieniu do ciężaru choroby spowodowanego przez półpasiec wymagały oszacowania punktu VEBOI na poziomie 47 procent lub więcej oraz dolnej granicy 95-procentowego przedziału ufności większego niż 25%. Zastosowano metodę oceny łącznego wpływu zachorowalności, nasilenia i czasu trwania choroby, ważonego dla grupy wiekowej.31
Skuteczność szczepionki w odniesieniu do częstości występowania neuralgii popółpaścowej (VEPHN) zdefiniowano jako względne zmniejszenie częstości występowania neuralgii popółpaścowej w grupie szczepionkowej w porównaniu z grupą placebo. Z góry określone kryteria sukcesu szczepionki w odniesieniu do występowania nerwobólu po opryszczce wymagały oszacowania punktu VEPHN na poziomie 62 procent lub więcej oraz dolnej granicy 95-procentowego przedziału ufności większego niż 25%. VEPHN obliczono za pomocą warunkowej, dokładnej metody ważonej dla grupy wiekowej.34-36. VEPHN obliczono również z zastosowaniem alternatywnych definicji neuralgii poopryszczkowej jako bólu występującego przez ponad 30, 60, 120 i 182 dni po początek wysypki spowodowanej przez półpasiec. Skuteczność szczepionki w odniesieniu do częstości występowania półpaśca (VEHZ) została obliczona podobnie.
Analizy skuteczności przeprowadzono z wykorzystaniem okresu obserwacji, który wykluczał pierwsze 30 dni po szczepieniu i wykluczono pacjentów, którzy się wycofali, oraz tych, u których potwierdzono przypadek półpaśca w ciągu pierwszych 30 dni po szczepieniu.
[hasła pokrewne: terapia resynchronizująca, salve widzew, akupunktura lubin ]
[więcej w: akupunktura lubin, anna dziewit wikipedia, salve widzew ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych czesc 4”