Skip to content

przychodnia kraków komorowskiego 12 czesc 4

11 miesięcy ago

453 words

Mediana liczby komórek CD4 w czasie, gdy profilaktykę wtórną przerwano, wynosiła 350 na milimetr sześcienny; mediana liczby mnogich komórek CD4 wynosiła 50 na milimetr sześcienny. Wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa obejmowała 74% pacjentów pojedynczy inhibitor proteazy i dwa analogi nukleozydowe odwrotnej transkryptazy. Dwa inhibitory proteazy lub nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, wraz z co najmniej dwoma analogami nukleozydowymi, odwrotną transkryptazą, zastosowano u 17% i 9% pacjentów. Dynamika komórek CD4
Ryc. 1. Ryc. 1. Ewolucja liczby komórek CD4 u 325 pacjentów z zakażeniem wirusem HIV i historia P. carinii Zapalenie płuc, u którego wszczęto wysoce aktywną terapię przeciwretrowirusową i następnie profilaktykę wtórną zaprzestano po zwiększeniu liczby komórek CD4 do ponad 200 na Milimetr sześcienny. Przedstawiono medianę zliczeń komórek CD4 z odstępami międzykwartylnymi. Liczba komórek CD4 zmierzona w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoznaniem zapalenia płuc P. carinii (gwiazdka) była dostępna dla 231 pacjentów. Liczby nad strzałkami oznaczają medianę czasu (w miesiącach) pomiędzy poszczególnymi okresami. Obszar zakreskowany oznacza nadir liczby komórek CD4 (z przedziałem międzykwartylowym).
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka 325 pacjentów badania w trakcie obserwacji. Ewolucję liczby komórek CD4 od rozpoznania zapalenia płuc P. carinii do początku wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej, zaprzestanie profilaktyki wtórnej i ostatniej dostępnej liczby komórek CD4 pokazano na rycinie 1. Mediana wzrostu liczby komórek CD4 z najniższy poziom w chwili zaprzestania profilaktyki wtórnej wyniósł 283 na milimetr sześcienny. Po odstawieniu profilaktyki wtórnej liczba komórek CD4 zwiększyła się dalej o medianę 50 na milimetr sześcienny, ale u 27 pacjentów (8 procent) spadła do wartości poniżej 200 na milimetr sześcienny (tabela 3). Prawdopodobieństwo, że pacjent będzie miał liczbę komórek CD4 mniejszą niż 200 na milimetr sześcienny 12 i 24 miesiące po zaprzestaniu profilaktyki wtórnej wynosi 8 procent (przedział ufności 95 procent, 5 do 12 procent) i 14 procent (przedział ufności 95 procent, Od 9 do 23 procent). W 20 (74 procent) z 27 pacjentów, u których liczba komórek CD4 spadła poniżej 200 na milimetr sześcienny po odstawieniu profilaktyki wtórnej, ostatnia dostępna liczba CD4 (po medianie ośmiu miesięcy) znowu była znacznie powyżej 200 komórek na milimetr sześcienny , z medianą 316 komórek na milimetr sześcienny.
Występowanie zdarzeń podczas kontynuacji
Podczas 374 osobolat obserwacji w przypadku braku profilaktyki wtórnej nie odnotowano żadnych rozpoznań nawracającego zapalenia płuc P. carinii (tab. 3). Zapadalność wynosiła zatem 0, przy górnym 99% limicie ufności 1,2 na 100 osobo-lat obserwacji. W przypadku obserwacji 355 osobolat liczba komórek CD4 wynosiła co najmniej 200 na milimetr sześcienny, co daje górny 99-procentowy poziom ufności na poziomie 1,3 na 100 osobolat.
Jeden pacjent zdecydował się na przerwanie wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej, ale wznowił wtórną profilaktykę; u tego pacjenta domniemana diagnoza P
[hasła pokrewne: chirurdzy sezon 11 chomikuj, warfaryna, cholecystografia ]
[patrz też: optimed nowy sącz, warfaryna, chirurdzy sezon 11 chomikuj ]

0 thoughts on “przychodnia kraków komorowskiego 12 czesc 4”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wkładki do butów do biegania[…]