Skip to content

dąbrowski ortopeda turek ad

1 rok ago

489 words

Pacjenci byli oceniani dwukrotnie przed rejestracją, codziennie przez pierwsze 16 dni badania, następnie co tydzień do 10 tygodnia, co dwa tygodnie do 24 tygodnia, a następnie co miesiąc. Przeprowadzono także wstępne i stacjonarne badania farmakokinetyczne w surowicy i moczu (dane nie przedstawione). Plan traktowania
Tabela 1. Tabela 1. Poziomy dawek ddI. Po uzyskaniu świadomej zgody, pacjenci otrzymywali ddI dożylnie w ciągu jednej godziny każdego dnia przez 14 dni. Następnie otrzymywały one ddI doustnie przy dwukrotności dawki dożylnej. Ponieważ ddI jest wrażliwy na działanie kwasów, dawki doustne przyjmowano na pusty żołądek po spożyciu wodorotlenku glinu lub wodorotlenku magnezu, środka zobojętniającego kwasy. Badano sześć poziomów dawki ddI (tabela 1). Pacjenci zostali przydzieleni kolejno do jednego z sześciu poziomów (od A do F), z wyjątkiem pięciu pacjentów przypisanych do poziomu D i trzech przypisanych do poziomu E, którzy byli leczeni poza kolejnością. Żaden pacjent nie był leczony na więcej niż jednym poziomie. Wyższe poziomy dawek rozpoczęto w następnej grupie pacjentów po zgromadzeniu co najmniej czterech tygodni doświadczenia na poprzednim poziomie. Leczenie ddI przerwano w przypadku poważnych infekcji oportunistycznych lub infekcji herpetycznych, które wymagały leczenia acyklowirem. Leczenie za pomocą ddI zatrzymano także w przypadkach działań niepożądanych o umiarkowanym nasileniu i wznowiono połowę dawki początkowej po ustąpieniu działania toksycznego. Zostało ono przerwane w przypadku ciężkich lub zagrażających życiu efektów toksycznych.
Kryteria odpowiedzi
Zbadano wpływ ddI na stan kliniczny pacjentów, funkcję immunologiczną i poziom antygenu p24 w surowicy, zastępczy marker replikacji wirusa. Toksyczność mierzono zgodnie z systemem klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Kryteria kliniczne stosowane do oceny skuteczności ddI obejmowały zwiększenie masy ciała, ocenę Karnofsky ego, występowanie i częstość zakażeń oportunistycznych związanych z AIDS, rozwój lub progresję nowotworów związanych z HIV i przeżycie.
Analiza statystyczna
Korzystając z systemu analizy statystycznej (SAS, Cary, NC), wykorzystaliśmy dwustronny test t do oceny różnic między pomiarami hematologicznymi przed i po leczeniu. Wartości u pacjentów z nietolerancją hematologiczną do zydowudyny porównano z wartościami u innych pacjentów z zastosowaniem testu t-Studenta. Do oceny zmian liczby komórek CD4 i poziomów antygenu p24 wykorzystano test rangowanych znaków Wilcoxona (dwustronny) dla sparowanych próbek. Dane analizowano zgodnie z poprzednim leczeniem zydowudyną i poziomem dawki ddI.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka kliniczna i demograficzna 34 pacjentów. Charakterystykę demograficzną 34 pacjentów leczonych w tym badaniu między 12 września 1988 r. A października 1989 r. Przedstawiono w Tabeli 2. W badaniu uczestniczy dwadzieścia cztery pacjentów, a średni czas leczenia wynosi 15,8 tygodnia (mediana, 12; zakres, 2 do 56). Przyczyny wycofania się z badania obejmowały nawrotową toksoplazmozę centralnego układu nerwowego (jeden pacjent), rozwój chłoniaka z centralnego układu nerwowego (dwa), reakcję niepożądaną na ddI (trzy), wznowienie aktywnego stosowania leków dożylnych (dwa), prawdopodobnie samobójstwo (jeden), a wniosek pacjenta (jeden)
[przypisy: okulux, optimed nowy sącz, pramolan skutki uboczne ]

0 thoughts on “dąbrowski ortopeda turek ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg żył kończyn dolnych[…]

  2. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas